ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

อัปเดตล่าสุด: 26 เมษายน 2567


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAGTHAi

บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม TAGTHAi ซึ่งหมายความรวมถึง แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มในชื่อ TAGTHAi หรือชื่ออื่นใดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร (“TAGTHAi”) ได้จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และขอบเขตการให้บริการ รวมถึงการรับผิดระหว่างบริษัทและคุณที่เข้าถึง สมัคร และ/หรือใช้บริการไม่ว่าในลักษณะใดจากบริษัท ผ่าน TAGTHAi ในฐานะผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ ดังต่อไปนี้


ขอบเขตการบังคับใช้ของข้อกำหนด ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการใช้บริการบน TAGTHAi ที่ดำเนินการโดยบริษัทโดยตรงเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และบริการอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อกับ TAGTHAi และ/หรือการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการกับบุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) ผู้ให้บริการภายนอก (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ภายใต้ Booking Function (ii) ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงระบบขอความช่วยเหลือผ่าน SOS Function (iii) ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก (iv) ร้านค้าพันธมิตร (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) สำหรับ Pass Function (v) กรมสรรพากรสำหรับ VAT Refund Function และ/หรือ (vi) ธนาคาร (ตามคำนิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) สำหรับ Tourist E-Wallet Function

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว เป็นส่วนที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ดังนั้นบริษัทแนะนำว่า ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อสินค้าและ/หรือการใช้บริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ให้การตกลงหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และกรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการแก้ไข เจรจาและจัดการข้อพิพาทดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยตรง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทดังกล่าวทั้งสิ้น


นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการบน TAGTHAi การตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือคุณสมบัติเพื่อใช้บริการและ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการภายนอกหรือหน่วยงาน และ/หรือการมอบหมายงานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนบริษัทเพื่อสนับสนุนการให้บริการบน TAGTHAi เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดต่อประสานงาน และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอกหรือหน่วยงาน หรือผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล เช่น could computing ได้ และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้บริการต่อไปได้ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่แจ้งในเว็บไซต์ https://www.tagthai.com/th/policy


1. การให้บริการบน TAGTHAi

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า TAGTHAi ให้บริการ ดังต่อไปนี้

1.1. Trip Function: บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยและการวางแผนการเดินทางในรูปแบบ Design My Trip ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถออกแบบและวางแผนการเดินทางในประเทศไทยได้ล่วงหน้า รวมถึงส่งต่อแผนดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดการให้บริการ บริษัทจะให้ข้อมูลแนะนำโดยอ้างอิงจากข้อมูลความสนใจและข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้แก่บริษัทโดยตรง โดยบริษัทไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับประกันความครบถ้วน ถูกต้อง และพึงพอใจในคำแนะนำที่บริษัทให้แก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว และเป็นสิทธิการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการในการเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศไทย

1.2. Pass Function: บริการบัตรเสมือน (virtual card) (“Pass”) ที่ผู้ใช้บริการสามารถซื้อได้จากบริษัท โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ Pass เพื่อซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการกับร้านค้าผู้ขายสินค้าและ/หรือให้บริการที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร (“ร้านค้าพันธมิตร”) ได้โดยตรง ด้วยการแสดงเลข รหัส QR Code Barcode และ/หรือรหัสอื่นใดที่บริษัทออกให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่ปรากฏบน Pass (“รหัสอ้างอิง”) ต่อร้านค้าพันธมิตร เพื่อให้ร้านค้าพันธมิตรสแกนหรือระบุรหัสอ้างอิง ทั้งนี้ ตามวิธีการที่บริษัทและร้านค้าพันธมิตรกำหนดร่วมกัน

ข้อจำกัดการให้บริการ เว้นแต่เป็นการให้บริการ Pass ที่บริษัทเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ และเป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง บริษัทเป็นเพียงช่องทางให้ผู้ใช้บริการและร้านค้าพันธมิตรติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างกันเท่านั้น แม้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคัดเลือกร้านค้าพันธมิตร แต่บริษัทไม่อาจรับประกันคุณภาพ และความพึงพอใจที่ใช้ผู้ใช้บริการจะได้รับจากสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากร้านค้าพันธมิตรได้ทั้งหมด

1.3. Booking Function: บริการเชื่อมต่อและส่งต่อผู้ใช้บริการไปยังแพลตฟอร์ม ระบบ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการจองการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการจองการใช้บริการต่างๆ ที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจองบริการนวด การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม การจองทัวร์การเดินทาง การจองร้านอาหาร และการจองใช้บริการเช่าพาหนะในการเดินทางประเภทต่าง ๆ จากผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว และดูข้อมูลการจองที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก บน TAGTHAi

ข้อจำกัดการให้บริการ บริษัทเป็นเพียงช่องทางให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการภายนอกเชื่อมโยงระหว่างกัน ในรูปแบบ Redirect Service ที่ผู้ใช้บริการต้องไปดำเนินการจองการใช้บริการต่างๆ กับผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องที่แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวโดยตรง ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของบริษัท โดยบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการจองการใช้บริการและไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้บริการได้จองไว้โดยตรง ดังนั้น บริษัทไม่รับประกันการจองการใช้บริการ และการให้บริการที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากผู้ให้บริการภายนอกหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทเพียงแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการจองกับผู้ให้บริการภายนอก ที่บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก บน TAGTHAi เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของผู้ใช้บริการเท่านั้น

1.4. VAT Refund Function: บริการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร

ข้อจำกัดการให้บริการ บริษัทเป็นเพียงช่องทางในการส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่กรมสรรพากร และพันธมิตรทางธุรกิจที่รับผิดชอบในการพิจารณา การประเมินและตัดสินใจ รวมถึงการชำระคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวแต่อย่างใด

1.5. SOS Function: บริการสำหรับติดต่อตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อจำกัดการให้บริการ บริษัทเป็นเพียงช่องทางในการการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้บริการไปให้แก่ตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้จัดส่งเข้ามาผ่าน TAGTHAi และไม่รับประกันการให้ความช่วยเหลือของตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจ ซึ่งการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจ

1.6. Tourist E-Wallet Function: บริการเชื่อมต่อระบบของบริษัทกับระบบของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถผูกกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการได้เปิดไว้กับธนาคาร บน TAGTHAi ได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบน TAGTHAi ได้ เช่น ประวัติการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และจำนวนเงินคงเหลือ เป็นต้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่ธนาคารกำหนด

ข้อจำกัดการให้บริการ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นของธนาคาร ไม่ใช่ของบริษัท บริษัทเพียงแสดงข้อมูลที่บริษัทได้รับจากธนาคาร บน TAGTHAi เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

1.7. บริการอื่นใดที่ TAGTHAi อาจมีเพิ่มเติมในภายหน้า


2. การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

2.1 บัญชีผู้ใช้บริการ การสร้างบัญชีผู้ใช้บริการจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่างๆ บน TAGTHAi หรือนำผู้ใช้บริการไปสู่ผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อมต่อกับ TAGTHAi รวมทั้งผู้ใช้บริการยังสามารถบันทึกข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการได้ด้วย

2.2 การให้ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่ TAGTHAi กำหนด หรือเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้บริการจากแพลตฟอร์มอื่นตามที่บริษัทเปิดให้บริการ และดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งกำหนดรหัสประจำตัวสำหรับบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ (“รหัสประจำตัว ” หมายถึง login name, username, email address, รหัสผ่าน (Password), รหัส One Time Password (OTP) และ/หรือรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆ บน TAGTHAi ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ TAGTHAi เป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม)

2.3 การแก้ไขข้อมูลการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ กรณีที่ข้อมูลใดๆ ในบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวบน TAGTHAi ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

2.4 หน้าที่รักษารหัสประจำตัว ผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษารหัสประจำตัวของตนให้ปลอดภัยและเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้ บริการเท่านั้น การเปิดเผยรักษารหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อกำหนดฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่บุคคลอื่นใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะดำเนินการอายัด หรือระงับการใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการนั้นสำเร็จ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งอายัด หรือระงับการใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการได้ที่ customer-service@tagthai.com

2.5 รหัสประจำตัวถือเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใดๆ บน TAGTHAi หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการที่ผู้ใช้บริการได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่บริษัท เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ใช้บริการผูกพันในการกระทำครั้งนั้นๆ โดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นับตั้งแต่เวลาที่มีการยืนยันการทำรายการ


3. คำรับรอง สิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

3.1 คำรับรองของผู้ใช้บริการ ในการใช้บริการทั้งหมดบน TAGTHAi ผู้ใช้บริการตกลงให้คำรับรอง ดังนี้

i. ผู้ใช้บริการมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

ii. ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการให้ไว้กับบริษัทเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแท้จริง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก และผู้ใช้บริการมีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการให้ข้อมูลแก่บริษัท

3.2 ข้อห้ามการนำเสนอข้อมูลโดยผู้ใช้บริการ ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ และ/หรือเครื่องหมายใดๆ ที่แสดงผลบน TAGTHAi เช่น รูป profile, comment, review ซึ่งผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ให้ข้อมูลต้องมีลักษณะดังนี้

i. ไม่ผิดกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ii. ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น

iii. ใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือมีประเด็นทางการเมือง/ศาสนา/วัฒนธรรม

iv. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน

3.3 ข้อห้ามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและรับทราบว่า ข้อมูล เนื้อหา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมดบน TAGTHAi เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งจะไม่แก้ไขหรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งปรากฏอยู่บนข้อมูลนั้น

3.4 หน้าที่ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการที่ต้อง

i. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ผู้ใช้บริการทำบน TAGTHAi ก่อนที่ดำเนินการยืนยันรายการทุกครั้ง

ii. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้บริษัทถูกเรียกค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่บริษัททันที

3.5 ข้อห้ามในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

i. กระทำการไม่ว่าในลักษณะใดที่จะส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการให้บริการ TAGTHAi ไม่ว่าในลักษณะใด

ii. ใช้โปรแกรมหรือวิธีการเทคนิคหรือวิธีการอื่นใดเพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการให้บริการ TAGTHAi เพื่อสร้าง ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ พัฒนาต่อ หรือถอดแบบข้อมูลดังกล่าว

iii. กระทำอื่นใดที่เป็นการฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือกระทำกันอันมีความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

iv. กระทำอื่นใดในลักษณะที่อาจนำไปสู่ความเสียหายในการให้บริการ หรือเสียชื่อเสียงแก่บริษัท หรือ TAGTHAi

v. กระทำอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับบริษัท หรือการให้บริการ TAGTHAi โดยทั่วไป

3.6 ความรับผิดของผู้ใช้บริการกรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อห้าม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะข้อห้ามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องความเสียหายไม่ว่ากรณีใดต่อบริษัท ผู้ใช้บริการที่ละเมิดดังกล่าวต้อง (ก) รับผิดชอบฝ่ายเดียวในการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว และ (ข) ต้องชดเชยความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้น กับบริษัทจากการละเมิดดังกล่าวของผู้ใช้บริการดังกล่าวเต็มจำนวน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการดำเนินมาตรการอื่นต่อผู้ใช้บริการที่ละเมิดดังกล่าวตามที่บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย


4. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

4.1 ข้อจำกัดความรับผิดทั่วไปของบริษัท นอกเหนือจากข้อจำกัดความรับผิดในการให้บริการแต่ละ Function บริษัทจำกัดความรับผิดในการให้บริการ TAGTHAi ดังนี้

i. ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาบน TAGTHAi ข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการที่บริษัทนำเสนอบน TAGTHAi อ้างอิงจากข้อมูลที่บริษัทได้รับจากร้านค้าพันธมิตร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก โดยบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน TAGTHAi ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการปรับปรุงข้อมูลบน TAGTHAi เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ปรากฏบน TAGTHAi อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏบน TAGTHAi แต่เพียงอย่างเดียว

ii. ข้อจำกัดความรับผิดความปลอดภัยการใช้บริการ เนื่องจากการใช้บริการ TAGTHAi เป็นการใช้บริการผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทไม่อาจรับรองความปลอดภัยของการใช้บริการจากไวรัส, Computer Worm, Trojan Horse, Spyware หรือ Malware หรือความผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า ติดขัด หรือไม่สมบูรณ์ของรายการในการใช้งาน TAGTHAi ได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง เครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่ใช้ในการเข้าถึง TAGTHAi ดังกล่าว รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยบน TAGTHAi

iii. ข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทโดยตรง ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ กรณีที่เกิดจากความผิดพลาด บกพร่อง หรือล่าช้าของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง หรือการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้

4.2 ข้อจำกัดความรับผิดสูงสุด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยไม่กระทบกับข้อจำกัดความรับผิดในกรณีเฉพาะอื่นที่บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่ความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ บริษัทจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการที่บริษัทได้รับชำระจากผู้ใช้บริการก่อนเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวเท่านั้น


5. การระงับ/ยกเลิกการให้บริการ/ผลของการสิ้นสุดการให้บริการ

5.1 สิทธิการยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามข้อนี้ (หากมี)

i. ข้อมูล รายละเอียด คำรับรอง หรือคำยืนยันใดๆ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

ii. ผู้ใช้บริการผิดคำรับรองที่ให้ไว้กับบริษัท หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

iii. ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้กับบริษัทหรือเจ้าหนี้รายอื่น หรือผู้ใช้บริการถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์สิน หรือเสียชีวิต

iv. มีข้อเท็จจริงที่ทำให้บริษัทเชื่อได้ว่า การใช้บริการของผู้ใช้บริการอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางไม่เป็นคุณกับบริษัท หรือมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้บริการจะใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย

v. บริษัทเห็นว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการถูกดัดแปลงหรือแก้ไข เช่น การแก้ไขระบบ/ส่วนของระบบปฏิบัติการ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (jailbreak/root) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ

vi. บริษัทจำเป็นต้องระงับ/ยกเลิกการให้บริการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งและ/หรือการขอความร่วมมือของศาล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 สิทธิการยกเลิกการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการนี้ได้ โดยส่งผ่านช่องทาง customer-service@tagthai.com หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด และดำเนินการต่างๆ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความยืนยันการยกเลิกผ่านทาง email address ของผู้ใช้บริการ

5.3 ผลของการยกเลิกการให้บริการ กรณีที่การใช้บริการนี้สิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดไม่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ใดๆซึ่งผู้ใช้บริการยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามข้อผูกพันแห่งข้อกำหนดฉบับนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว


6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้ได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ทราบบน TAGTHAi หรือช่องทางอื่นใดที่เห็นสมควร

6.2 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บริการตามข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทพิจารณาให้บริการ หรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริการตามข้อกำหนดนี้ได้ โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงวิธีการให้บริการของบริษัท

6.3 การโอนสิทธิโดยผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ และ/หรือประโยชน์ และ/หรือหน้าที่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่มีอยู่ตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัทล่วงหน้า

6.4 การสละสิทธิ การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของบริษัทตามกฎหมายหรือตามเงื่อนไขต่างๆ ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ

6.5 การติดต่อ หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางรับข้อมูล (“ช่องทางรับข้อมูล” หมายถึง การส่ง email ไปที่ email address ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งบริษัท หรือการส่ง SMS ไปที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งบริษัท หรือการส่งผ่าน TAGTHAi หรือการส่งผ่านบริการ/ช่องทางอื่นตามรายละเอียดที่ผู้ใช้บริการตกลงไว้กับบริษัท หรือที่ผู้ใช้บริการระบุบน TAGTHAi) ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้ใช้บริการจะได้รับไว้แล้วหรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะช่องทางรับข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ใช้บริการไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้บริษัททราบ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและทราบหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงช่องทางรับข้อมูล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดทันที

6.6 ข้อกำหนดโมฆะบางส่วน ถ้าในเวลาใดก็ตาม เงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดในข้อกำหนดฉบับนี้ กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ให้เงื่อนไขอื่นๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

6.7 กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท ข้อกำหนดฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดนี้

This website uses cookies to improve your online experience. They were placed on your browser when you launched this website. You can read more detail by clicking Cookies Policy Cookies Policy