นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้า

อัพเดตล่าสุด: 19 ตุลาคม 2021


เพื่อให้บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (“TDP”) สามารถดำเนินการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ขึ้นทะเบียน ติดต่อประสานงานกับท่านในฐานะที่เป็นผู้ขายสินค้า และ/หรือบริการ (“ร้านค้า”) ซึ่ง TDP จะจัดทำ Pass เพื่อให้ผู้ใช้บริการซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากร้านค้า ได้ผ่านแพลตฟอร์มในชื่อ “ทักทาย” หรือ TAGTHAi (“แพลตฟอร์ม”) ได้ กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียด ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ให้แก่ TDP ทั้งนี้ TDP สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ ตามแต่ละระยะเวลา ให้เหมาะสมกับเงื่อนไขการรับสมัครและการประสานงานกับร้านค้า และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

ในระหว่างกระบวนการสมัครเข้าร่วมเป็นร้านค้า TDP อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของหรือตัวแทนร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (“ตัวแทนร้านค้า”) จากร้านค้าโดยตรงตามข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร การสนทนา การติดต่อต่าง ๆ ระหว่าง TDP และ ร้านค้า หรือจากบุคคลอื่นที่อาจเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและนำส่งแนะนำข้อมูลของร้านค้า ให้แก่ TDP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท แอปป์เซอร์เวชั่น จำกัด (“Hungry Hub”) กรณีร้านค้าที่เป็นผู้ให้บริการประเภทร้านอาหาร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ TDP มีความจำเป็นต้องประมวลผลในกระบวนการดังกล่าว รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) ชื่อนามสกุล รวมถึงข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล) ของตัวแทนร้านค้า (2) รายละเอียดบัญชีเงินฝากของร้านค้า ซึ่งอาจเป็นบัญชีของ บุคคลธรรมดาที่เป็นตัวแทนร้านค้า (3) ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนสร้าง User Account ผ่านแพลตฟอร์ม Merchant ที่ TDP พัฒนาขึ้นและที่ร้านค้าต้องสมัครเพื่อใช้บริการ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลอีเมล และรหัสผ่าน และข้อมูลบ่งชี้ตัวตนทางออนไลน์ (Online Identifier) อื่นใด

ระหว่างการประสานงานการเป็นร้านค้า TDP อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า หรือของตัวแทนร้านค้า เพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลการใช้งาน Log-in และธุรกรรมที่ดำเนินการผ่าน User Account ที่ร้านค้ามีกับ TDP (2) ข้อมูลการชำระเงิน อาทิเช่น ประวัติการชำระเงินค่าตอบแทนที่ TDP ตกลงชำระให้แก่ร้านค้าตามข้อตกลง และ (3) ข้อมูลการวัดผลต่าง ๆ จากการดำเนินการจัดให้ผู้ใช้บริการซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการต่าง ๆ จากร้านค้า รวมถึง (4) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ที่ร้านค้า หรือตัวแทนของร้านค้าอาจให้แก่บริษัท ระหว่างการติดต่อสื่อสาร และประสานงานใด ระหว่างบริษัทและร้านค้า

ในกรณีที่ ร้านค้านำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนร้านค้า ให้แก่ TDP เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว TDP จะถือว่า ร้านค้ารับประกันสิทธิในการส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนร้านค้าดังกล่าวโดยสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น TDP ย่อมมีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้สมบูรณ์ภายใต้นโยบายฉบับนี้


วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของร้านค้าและตัวแทนร้านค้า ที่ TDP ได้รับ จะได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ เพื่อ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่ TDP (2) การประเมินความเหมาะสมการสมัครเข้าร่วมโครงการของร้านค้า (3) การติดต่อประสานงานระหว่าง TDP และร้านค้า ตลอดกระบวนการรับสมัคร จนถึงกระบวนการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของ TDP ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นร้านค้าที่จะมีการลงนามผูกพันกันระหว่าง TDP และร้านค้า (4) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ TDP โดยเฉพาะการทำบัญชีและชำระภาษี (5) การคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎ หมายของ TDP เมื่อต้องดำเนินการบังคับสิทธิต่อร้านค้าที่อาจปฏิบัติไม่สอดคล้องหรือละเมิดหน้าที่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ในการปกป้องสิทธิในการฟ้องร้องคดี และอาจรวมถึง (6) การวิเคราะห์ ทางการตลาด และการทำงานของแพลตฟอร์ม เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทต่อผู้ใช้บริการ หรือเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง TDP และร้านค้า โดย TDP รับประกันไม่ดำเนินการที่กระทบ สิทธิของร้านและตัวแทนร้านค้า มากเกินความจำเป็น


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ดังกล่าว TDP มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าและตัวแทนร้านค้าไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาที่ TDP มีกับร้านค้าแต่ละราย นอก จากนี้ (1) เพื่อประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของ TDP ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง TDP สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าและตัวแทนของร้านค้า เป็นระยะเวลา 5 ปีภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาดังกล่าว เพื่อการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของ TDP ในกรณีเกิดข้อพิพาทต่าง ๆ (2) ในกรณีที่ TDP มีหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล TDP มีความจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด และ (3) กรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการ ปรับปรุงความสัมพันธ์และการให้บริการ TDP สงวนสิทธิที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าไว้ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ทางด้านธุรกิจของบริษัท ในรูปแบบสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของตัวแทนร้านค้าได้


การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยหลักการ TDP จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไป เว้นในกรณีที่จำเป็น TDP อาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้า และตัวแทนร้านค้า ให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ (1) เปิดเผยเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการติดต่อโดยผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มที่ต้องการประสานงาน ติดต่อ สอบถาม ใช้สินค้า และ/หรือบริการที่โดยตรงระหว่างผู้ใช้บริการดังกล่าว และร้านค้า ทั้งนี้ TDP รับประกันจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของร้านค้าและตัวแทนร้านค้ามากเกินสมควร (2) เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของ TDP ที่ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ TDP รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น โดยจะเป็นการเปิดเผยบนหลักการเท่าที่จำเป็นภายใต้สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง TDP และผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว และ (3) เปิดเผยตามหน้าที่ที่ TDP มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดย TDP จะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่เท่านั้น


มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

TDP รับประกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ โดยตกลงใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด สูญหาย เข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ดัดแปลงต่อเติม หรือเปิดเผย และเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลใดไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการประมวลผล ตามจุดประสงค์ที่ที่ระบุไว้อีกต่อไป TDP จะลบทำลายรายละเอียดใด ๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของท่านได้หรือ TDP จะนำข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ไปทำลายอย่างปลอดภัย


สิทธิของร้านค้าและตัวแทนร้านค้า ในฐานะเจ้าของข้อมูล

TDP เคารพสิทธิของร้านค้าและตัวแทนร้านค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ร้านค้า และ/หรือตัวแทนร้านค้าสามารถติดต่อ TDP เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึงการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นได้โดยติดต่อมาที่อีเมล: contact@tagthai.com